บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เคมิคัล ซัพพลาย จำกัด (TIGCS)
โทร 02-348-0541, 093-325-8955, 081-854-5755
  • th

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าของ TIGCS


ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าของ TIGCS

รายชื่อลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในบริการ CryoServe ของ TIGCS

•    ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
•    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•    คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•    คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
•    หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
•    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•    คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล หน่วยเครื่องมือพิเศษเพื่อการวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย
•    คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล หน่วยอณูเวชศาสตร์
•    คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก
•    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
•    บริษัท Stem Cell for Life
•    บริษัท Bio Eden Asia
•    บริษัท Asia Motor Service Center 
•    บริษัท BioNet- Asia
•    บริษัท Takara Tomy Group (Thailand) LTD
•    Heap Cafe & Restaurant 
•    Perfume Bar & Restaurant 
•    ร้าน ม็อกกิ้ง เทลส์ Mocking Tale

 

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าไนโตรเจนเหลวของ TIGCS